Umowa o współpracy

Umowa o współpracy

Jest to umowa nienazwana !!!

Dlatego przedstawiam podstawę prawną:

Ponieważ w Kodeksie Cywilnym nie ma pojęcia jako takiego jak umowa o współpracę.
Jednak jest dopuszczane kształtowanie treści na podstawie art. 353, czyli zasady swobody umów.
Art. 353 pozwala na modyfikację typowych umów prawa cywilnego i tworzenie osobnych umów nienazwanych.

Detektyw Kraków

Również ważne jest, żeby cel i treść zapisów nie kolidowała z:

-naturą stosunków,
-ustawami,
-zasadami współżycia społecznego.

Umowa o współpracy
Umowa o współpracy

 

Umowa o współpracy

Czyli jaka?

Poniekąd jest to dążenie stron do osiągania wspólnych celów, w zakresie tego porozumienia.
Dlatego umowa taka, jest oparta na zaufaniu i lojalności stron.

Oprócz tego do zachowania:

-tajemnicy,
-niekonkurowania ze sobą,
-współpracy
-wykonywać zobowiązania fachowo i rzetelnie.

Oczywiście, może być umowa ustna, potwierdzona lub niepotwierdzona wystawionymi fakturami, (brak potwierdzenia może występować np. na targu).
Można w przypadku współpracy jednorazowej zawrzeć umowę zlecenia lub umowę o dzieło.
Natomiast w przypadku współpracy stałej dobrze jest zawrzeć umowę współpracy, co pozwala na łatwiejsze rozliczenie.

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy i jej zawartość

Jeśli jest to umowa ustna to:

Dlatego jest to nic innego, jak ustalenie w rozmowie postanowień i zobowiązania się do ich wypełnienia.
Oczywiście zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron powoduje zawarcie umowy, której celem jest powstanie, zmiana lub ustanie jakiegoś stosunku prawnego.

Dlatego takie nieskomplikowane umowy życia codziennego mogą zawierać nawet osoby niemające zdolności do czynności prawnych, np. osoby ubezwłasnowolnione częściowo czy dzieci.

Natomiast w przypadkach umowy jednorazowej lub stałej, to taka umowa powinna zawierać:

-datę zawarcia umowy,
-strony umowy,
-czy strony to osoba fizyczna, czy przedsiębiorca,
-pełne dane rejestrowe,
-zakres i czas usług,
-sposób wypowiedzenia lub rozwiązania,
-wynagrodzenie i sposób płatności,
-sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
-kwestie związane z tajemnicą,
-podpisy stron,
lub inne formy, które strony mogą sobie życzyć.

Oczywiście zawsze jest wymagana zasada jasności i precyzyjności.

Transparentność umowy
Transparentność umowy

 

Umowa o współpracy z samozatrudnionym?

Również, samozatrudniony-prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jest jedną ze stron umowy o współpracy.

Korzyści:

-druga strona umowy nie musi odprowadzać należnych składek,
-druga strona umowy nie musi rozliczać podatku dochodowego, (dokonuje tego samozatrudniony),
-nie jest wymagane kierowanie się regulacjami z Kodeksu Pracy, (zmniejsza to wydatki z: rozwiązaniem umowy, brakiem urlopów wypoczynkowych i mniejszą emeryturą).

Jednak samozatrudniony wykazuje niższe opodatkowanie przychodów niż w przypadku umowy o pracę czy zlecenia, uzyskanych z tytułu wystawionej faktury na rzecz kontrahenta-pracodawcy.

Umowa o współpracy w stosunku do umowy o pracę

Ponieważ już wiemy, że do umów cywilnoprawnych należą umowy:

-ustna,
-zlecenia,
-o dzieło,
-o współpracę.

Dlatego gdy wykonujemy pracę na tej podstawie.

Ponieważ, nie jesteśmy pracownikami, co oznacza, iż nie będziemy stosować przepisów Kodeksu Pracy, a jedynie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Biuro Detektywistyczne Kraków
Biuro Detektywistyczne Kraków

 

Zastanówmy się !?

 

Prywatny Detektyw Kraków

Dlaczego praca wykonywana na podstawie umowy o współpracę wykonywana jest samodzielnie, bez zwierzchnictwa zleceniodawcy.

Ponieważ brak zamieszczenia klauzuli osobistego świadczenia pracy w umowie, powoduje, iż nie jest to stosunek pracy.

Natomiast umowa o pracę, art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który stanowi, iż przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Bardzo istotne jest, że nazwa umowy nie ma decydującego znaczenia dla oceny, czy jest to umowa o współpracy.

Zawsze uznajemy, że jest to praca.
Oczywiście, jeżeli praca jest wykonywana w warunkach określonych przez art. 22 Kodeksu Pracy.

Czasem umowy mają cechy charakterystyczne umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.
Wtedy, żeby ustalić rodzaj prawny umowy, trzeba wskazać, które elementy mają charakter przeważający.

Jeśli elementy występują po równo, decyduje:

-zamiar stron,
-cel umowy.

Jednak jeśli zawarliśmy umowę cywilnoprawną, mimo iż wykonywana przez nas praca ma cechy stosunku pracy.
Wtedy mamy prawo wystąpienia do sądu pracy z pozwem o ustalenie istnienia faktycznego stosunku pracy.

Jak zawsze remedium dla sporów między pracodawcą a pracownikiem jest właściwy sąd pracy.
Natomiast dla stron sporów umowy o współpracę właściwe są sądy cywilne.

Oprócz tego wspomnę, że jest dopuszczalne wykonywanie tych samych obowiązków jednakowo w ramach zatrudnienia pracowniczego lub cywilnoprawnego.
Dlatego strony umowy mogą zdecydować o zmianie zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną.

Prawo
Prawo

 

Umowa ustna – dodatki informacyjne

Ponieważ udowodnienie umowy ustnej często jest trudne.
Dlatego nie zawsze będą dopuszczane dowody z zeznań świadków.
Nieważne będą również umowy ustne dokonane z pogwałceniem zasad współżycia społecznego oraz dotknięte wadami oświadczenia woli.

Ciekawostka

W niektórych przypadkach do zawarcia umowy nie jest wymagana nawet forma ustna – mówimy tu o umowach dokonywanych przez tzw. czynności konkludentne np. zasygnalizowanie barmanowi woli zawarcia umowy sprzedaży napoju przez uniesienie palca bądź wskazanie na pożądany towar (zgodnie z treścią art. 60 KC).

Ustna umowa o pracę?

Zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej.
Zawarcie umowy ustnej o pracę powoduje obowiązek potwierdzenia jej na piśmie, w terminie do dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika.
Oczywiście umowa zawarta ustnie jest co do zasady ważna.
Forma pisemna natomiast jedynie ją potwierdza dla celów formalnych, czy dowodowych.

Ponieważ umowa zlecenie i umowa o dzieło nie wymagają formy pisemnej, mogą być zawierane w formie ustnej na zasadach ogólnych. Forma pisemna tego typu umów ma jedynie charakter dowodowy.

Znacznie bezpieczniej jest, jednak zawierać je w formie pisemnej.

Również kontrakt menedżerski jedynie powinien mieć formę pisemną, zatem teoretycznie mógłby być zawarty ustnie.

Ważne

Umowa elektroniczna
Umowa elektroniczna

Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, wszelkie jej zmiany wymagają zachowania takiej samej formy pod rygorem nieważności.

Umowa zawierana drogą elektroniczną jest traktowana jak umowa zawarta ustnie.
Chyba że została opatrzona bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym (wówczas jest traktowana jak zwykła forma pisemna).

Forma pisemna wymaga własnoręcznego podpisu lub równoważnego, poświadczonego znaku.

Umowy ustne zawiera się często dla zwykłych czynności dnia codziennego, taka forma jest w zupełności wystarczająca.

Istnienie prawnie ważnych i obowiązujących umów ustnych, nie zwalnia nas od czujności.

Pamiętaj o rachunku (w przypadku osoby fizycznej) lub faktury (w przypadku prowadzących działalność gospodarczą), na podstawie których będzie wypłacone wynagrodzenie.

Na rachunku lub na fakturze identyfikujemy szczegóły zamówienia. Ponieważ, usługi są różne.

Prawa autorskie – umowa wiąże się z przeniesieniem praw autorskich, które należy regulować każdorazowo np. na rachunku lub w aneksie.

Umowa o współpracy powinna zawierać jedynie ogólne zasady przenoszenia praw autorskich.

Czasem możemy, zawrzeć wiążącą nas umowę nawet o tym nie wiedząc lub stać się ofiarą niedotrzymanej umowy.

 

Pamiętajmy, prawo i wyroki sądu, czasem niewiele mają wspólnego z naszą sprawiedliwością.

 

Dlatego, jako Agencja Detektywistyczna Kraków mówimy, to co zrobicie z uzyskaną tu wiedzą, to robicie, na własną odpowiedzialność.
Po naprawdę fachową poradę prawną jednak odsyłam do współpracujących z nami kancelarii prawniczych.

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Umowa o współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ