Weksel

Weksel

Jest to papier wartościowy.
Gdy ktoś ma prawa do weksla, może domagać się od dłużnika zapłaty sumy określonej w wekslu.
W razie jej nieuzyskania może dochodzić jej na drodze sądowej a później egzekucyjnej.
Dlatego my jako Biuro Detektywistyczne Różycki postaramy się przybliżyć ten temat.

Weksel

Podział weksli

 

Weksle własne:

To takie, w których osoba podpisuje weksel i zobowiązuje się do zapłaty.

 

Weksle trasowane:

W których z weksla wynika, że obowiązany jest do zapłaty trasat, czyli inna osoba, niż ta, która weksel podpisuje.

 

Ponieważ, w wekslu trasowanym należy jeszcze zawrzeć nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata).
Aby trasat był zobowiązany do zapłaty weksla, musi się na wekslu podpisać.

 

Weksel ?

 

weksel
weksel

 

Oczywiście weksel ma formę pisemną i powinien zawierać następujące elementy:

– nazwę „weksel”,
– bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia danej sumy pieniężnej,
– termin płatności,
– miejsce płatności,
– dane osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
– data i miejsca wystawienia weksla,
– podpis wystawcy weksla.

 

Wystawienie weksla z reguły ma podstawę prawną.
Na wekslu nie wskazuje się przyczyny jego wystawienia, która nie ma wpływu na ważność i realizację wierzytelności.

 

Posiadanie weksla jest niezbędną przesłanką istnienia jego uprawnień wekslowych oraz legitymacji formalnej.

 

Mówiąc inaczej, że sąd, przy rozpatrywaniu weksla, dla uzyskania nakazu zapłaty nie będzie brał powodu wystawienia i czy roszczenie w wekslu jest słuszne.
Oprócz tego sprawdzi poprawność formalną weksla i wyda nakaz zapłaty.

 

Przenoszenie praw weksli

 

Prawa z weksli są przenoszone przez tzw. indos.
Czyli tzw. pisemne oświadczenie na wekslu przeniesienia własności weksla na inną osobę.

Ponieważ, w przypadku weksla konsumenta wręczonego kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie”, lub inną równoznaczną.

 

prawo wekslowe
prawo wekslowe

 

Art. 41. Ustawy o kredycie konsumenckim.

Weksel lub czek wręczony kredytodawcy w celu spełnienia, lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki.

Dlatego:

1. Weksel lub czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia, lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną.
2. W razie przyjęcia, przez kredytodawcę weksla, lub czeku niezawierającego klauzuli „nie na zlecenie” i przeniesienia takiego weksla lub czeku na inną osobę, kredytodawca jest zobowiązany do naprawienia poniesionej przez konsumenta szkody przez zapłatę weksla lub czeku.
3. Przepis ust. 2 stosuje się również, gdy weksel lub czek posiada inna osoba wbrew woli kredytodawcy.
4. Kredytodawca jest zobowiązany niezwłocznie po spełnieniu przez konsumenta świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki zwrócić weksel konsumentów.

Oznacza to, że takiego weksla zbyć przez indos nie można.

Prywatny Detektyw Kraków

 

Ważne!

 

Brak klauzuli „nie na zlecenie” przy wekslu wystawionym jako zabezpieczenie umowy kredytu nie pozbawia takiego weksla mocy prawnej. Zgodnie z prawem wekslowym, o ile taki dokument będzie posiadał wszystkie obligatoryjne elementy, będzie ważny.

Dlatego innym sposobem przeniesienia praw z weksla może być cesja.
Tutaj, na podstawie art. 513 § 1 KC konsument zachowa wszystkie zarzuty przysługujące mu wobec dotychczasowego wierzyciela, inaczej niż w przypadki indosu.

 

Co zabezpieczamy wekslem

 

Weksel jest tanią formą zabezpieczenia pożyczek lub kredytów.

Ponieważ weksel zabezpiecza:
– wierzytelności,
– roszczenia naprawienia szkód,
– roszczenia o zwrot kredytu.

Wypełnienie weksla … .

 

Osoba, której udzielono zabezpieczenia, otrzymuje weksel z upoważnieniem do jego wypełnienia przez wpisanie w nim:

– kwoty wierzytelności jako sumy wekslowej,
– dnia wymagalności zabezpieczonej wierzytelności,
– terminu płatności weksla,
– innych postanowień.

 

Dlatego upoważnienie do wypełnienia weksla stanowi element porozumienia osoby wręczającej weksel In blanco i jego odbiorcy. Jeżeli oświadczenie osoby wręczającej weksel in blanco ma formę pisemną, wspomniane porozumienie nazywane jest zwyczajowo deklaracją wekslową. Porozumienie takie zawiera upoważnienie dla posiadacza weksla niezupełnego do uzupełnienia weksla.

 

Weksel In Blanco

Wypełniamy weksel in blanco zgodnie z porozumieniem.

Ponieważ po uzupełnieniu powstaje zobowiązanie wekslowe osoby podpisanej na wekslu lub poręczycieli wekslowych.

Dlatego pamiętajmy, że podpis na wekslu jakiejkolwiek osoby poza wystawcą weksla uważany jest za poręczenie.
Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył.

Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, nawet przy braku ważności jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej.

Dlatego poręczyciele wekslowi nie mogą odwołać poręczenia nawet wtedy, gdy weksel jest niepełny o sumę i datę płatności.

 

Roszczenia i przedawnienia

Zauważmy, że roszczenia przeciwko dłużnikowi głównemu w przypadku weksla własnego jest wystawca i jego poręczyciel.

Roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat od daty płatności.

Dlatego roszczenie przeciwko wystawcy oraz poręczycielom przedawnia się z upływem lat 3, także wtedy, gdy weksel jako niezupełny został wręczony dla zabezpieczenia określonego roszczenia.

Oprócz tego bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu na zasadach ogólnych tj. wynikających z Kodeksu cywilnego.

 

Bieg terminu przedawnienia przerywa się m.in. przez każdą czynność przed sądem:

Lub innym organem powołanym do:

– rozpoznawania spraw,
– egzekwowania roszczeń danego rodzaju.

 

Albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą w celu:

– dochodzenia,
– ustalenia,
– zaspokojenia,
– zabezpieczenia roszczenia.

 

Natomiast w przypadku przerwania przedawnienia w postępowaniu przed:

– sądem,
– innym organem,
– przed sądem polubownym,
– przez wszczęcie mediacji.

 

Detektyw Kraków

Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Dlatego nakaz zapłaty jest to orzeczenie wydawane w postępowaniu nakazowym.
Wydawane jest m.in. na podstawie weksla przedstawionego przez powoda i nie wymaga przeprowadzenia rozprawy.

 

Środkiem odwoławczym od tego orzeczenia są zarzuty.
Ponieważ w zarzutach można wskazać okoliczności, że weksel In blanco został wypełniony niezgodnie z porozumieniem wekslowym.

 

Detektyw Kraków
Detektyw Kraków

 

Podsumowanie

 

Decydując się na formę zabezpieczenia wekslem, musimy mieć świadomość, że wiąże się to z dużym ryzykiem.

 

Dlatego niezbędny jest dobry prawnik, który poprowadzi skuteczne taką sprawę.

 

Oczywiście Ja nie jestem prawnikiem, a powyższy artykuł napisałem na podstawie swojego zrozumienia tego tematu.

 

Pamiętajcie, to co zrobicie z uzyskaną tu wiedzą, to robicie, na własną odpowiedzialność.

 

Po naprawdę fachową poradę prawną jednak odsyłam do współpracujących z nami kancelarii prawniczych.

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

 

Weksel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ