Wiara w informacje

Wiara w informacje

Jeśli wierzysz ślepo w informacje, to poważny błąd!
Detektyw w swojej pracy, nie daje wiary słowom i zapewnieniom.
Poniekąd nawet uznanym ekspertom lub osobom zaufania publicznego.
Oczywiście w sytuacji braku, sensownego i weryfikowalnego potwierdzenia dowodowego.

 

Wiara w informacje
Wiara w informacje

Wiara w informacje

Detektyw jest czujny!!!
Dlatego, że nie chce być narzędziem w rękach:
-systemu,
-organizacji,
-przestępców,
-prowokatorów,
-nawet zleceniodawców,
-innych.
Detektyw zawsze żąda dowodów lub je zdobywa!
Poniekąd, to jego podstawowe zadanie w pracy.

Detektyw Kraków

Wiara w dobre intencje i zapewnienia rozmówców.

Wiara w informacje

Oczywiście zapewnienia rozmówców, to dość często iluzja.
Detektyw wierzący w informacje jest zwyczajnie naiwny.
Detektyw nie może sobie pozwolić na luksus ślepej wiary.

Dlaczego tak mówię?
Ponieważ wiara w informacje bez ich weryfikacji, analizy i potwierdzenia dowodowego, to domena głupców.
Oczywiście żaden detektyw nie chce być uznany za głupca!
Również i ja!

Jednak żeby przejść do dokładniejszych wyjaśnień!
Muszę przypomnieć elementarnie o rodzajach dowodów!

Oczywiście dowody występują w formach typu:
-faktury,
-umowy,
-dokumenty,
-zeznania świadków,
-różne próbki towarów,
-dowody w postaci przedmiotów,
-nagrania w postaci filmów i zdjęć,
-ślady w postaci odcisków, śliny itp.,
-oświadczenia złożone pod przysięgą,
-inne.

Na pewno dowody dzielimy na dwie główne kategorie:
-dowody bezpośrednie,
-poszlaki/dowody pośrednie.

Dowody bezpośrednie wprost dowodzą lub zaprzeczają twierdzeniom o faktach.
Najbardziej znanym przykładem dowodu bezpośredniego są zeznania naocznych świadków.
Ponieważ świadek opisuje to, co widział i słyszał.

Natomiast poszlaki lub dowody pośrednie składają się z okoliczności towarzyszących.
Dlatego, że dowodzą lub zaprzeczają twierdzeniom o faktach.
Oczywiście poprzez powiązanie niniejszych okoliczności z danym faktem.
Typowymi przykładami mogą być przedmioty lub fotografie.

W związku z tym, środki służące do pozyskiwania, zabezpieczania i ujawniania dowodów są istotnymi narzędziami.
Poniekąd, które stanowią podstawę systemu egzekwowania prawa i wydawania wyroków.

Dowody takie są wymagane w celu udowodnienia naruszenia prawa np. przy:
-kradzieżach,
-morderstwach,
-wsparciu roszczeń,
-własności intelektualnej,
-udowodnieniu zdrady małżeńskiej,
-udowodnienia elementów roszczenia o odszkodowanie,
-identyfikacji osób i podmiotów naruszających lub uczestniczących w naruszeniach,
-inne.

Oczywiście dowody odgrywają zasadniczą rolę w udowodnieniu faktów.
Poniekąd podczas postępowania w sprawach cywilnych, jak i karnych.

dowody detektywa

Jednak należy pamiętać!
Dowody to narzędzie, które warto wykorzystywać również przed rozpoczęciem postępowania.
Dlatego, że poinformowanie domniemanego sprawcy naruszenia o istnieniu obciążających go dowodów na piśmie.
Oczywiście w kontekście wzywającym do zaprzestania naruszeń, może być wystarczające.
Ponieważ może to przekonać sprawcę do zaprzestania swoich czynności i uzyskania od niego chęci do ugody.
Co czasem pozwala uniknąć drogi sądowej, osiągając wcześniej korzystniejsze rozwiązanie?

Oczywiście dowody muszą być zgodne z obowiązującym prawodawstwem i jego interpretacją przez właściwe sądy.

Prywatny Detektyw Kraków

Przypomnę!

Przy nacisku prawodawstwa Unii Europejskiej coraz częściej wygląda to tak:
-wszystkie dowody są takie same,
-nie ma żadnej hierarchii dowodów,
-nie ma żadnych reguł oceny dowodów,
-żaden dowód nie jest silniejszy od drugiego,
-sądy stosują zasady swobodnej oceny dowodów w procesie,
-sąd dokonuje zawsze indywidualnej oceny w konkretnej sprawie.

Podstawę wyroku mogą stanowić tylko dowody przeprowadzone na rozprawie głównej.

Wydaje się, że zasadne jest przypomnienie art. 193 Kodeksu postępowania karnego.

Biegły powoływany jest, gdy trzeba stwierdzić okoliczności wymagające ustaleń specjalnych.
Opinia biegłego może być udzielona pisemnie lub ustnie.
Fachowość biegłego opiniującego, nie przesądza o jej procesowym znaczeniu.
Dowód od biegłego podlega swobodnej ocenie dowodów, dokonywanej przez sąd.
Więc taki dowód nie jest ważniejszy od innych dowodów i nie ma pełnej przekonywalności?
Dlatego sąd może nie dać wiary opinii biegłego, a dać wiarę innym dowodom, takim jak zeznania świadków.

 

Wracamy do wiary w informacje.

Jeśli mówię słowo wiara, to nie mam na myśli wiary religijnej.
Mimo że wiara religijna jest tożsama z wiarą w informację świecką.

Otrzymujemy informacje!

inżynieria społeczna

Ludzie są wytresowani do wierzenia w informacje otrzymywane od:
-mediów,
-ekspertów,
-mundurowych,
-polityków,
-lekarzy,
-religii,
-innych.

Ponieważ wpojono im przekonanie, że informacja z tych zewnętrznych źródeł jest prawdziwsza niż ich własna.
Wpaja się ludziom przekonanie o słuszności lub prawdziwości czegoś, co istnieje, ale oni tego nie widzą.
Dlatego ludzie dają wiarę czemuś bez dowodów, na podstawie np. samej informacji o zagrożeniu.
Teraz to się nazywa, inżynierią społeczną lub manipulacją informacyjną.

Bezwzględnie wszystkie systemy świeckie i religijne tresują do wiary w informacje.

Ustaliło Biuro Detektywistyczne Kraków

Jednak, czym jest ta wiara?

Wiara w informacje

Wiara
Oczywiście jest to nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wiedzy.
Jeśli prawdopodobieństwo jest małe, to potocznie taką wiarę nazywamy przypuszczeniem.
Natomiast przy znikomym prawdopodobieństwie mówimy, że czegoś nie wykluczamy.

Wiara religijna
To wiara niepełnego poznania i wstęp do intelektualnego oglądu.
W religii „wierzę, że”, jest pewnym przypuszczeniem.
Natomiast „wierzę w” odnosi się do absolutu i jest mocnym przekonaniem o jego istnieniu, jako prawdy.
Biblia mówi, że ,,wierzy się sercem”, chociaż wiara bez dokładnej wiedzy jest niemożliwa.

Wiara a nauka
Wiara naukowa bywa krytykowana z punktu widzenia nie weryfikowalności na płaszczyźnie naukowej.
Jednak jest tak, że „wszystko uznawane jest za prawdziwe, niezależnie czy twierdzenie jest uzasadnione”.

Bezdyskusyjnie cały światopogląd jest tym, w co wierzymy.
Zarówno uzasadnienie, jak i jego brak nie implikują prawdziwości lub fałszywości treści wiary.

Można to też zrozumieć tak.
Wiara oznacza wierzenie w to, że coś istnieje.
Co więcej, wiara w to, że coś istnieje, nie jest tożsama z prawdziwą wiarą w coś?
Jest to raczej prosta wiara religijna lub świecka w dostarczoną nam informację.

Agencja Detektywistyczna Kraków

Jeszcze inaczej!

Wiara w informacje

Wiara jest to akt wiary przyjmowany przez rozum w coś, na podstawie słowa świadectwa kogoś innego.
Wszystkie istoty ludzkie instynktownie kierują się w życiu wiarą w relacjach z innymi istotami ludzkimi. Jest rzeczą zgoła niemożliwą, by ktoś przeszedł przez życie bez jakiejkolwiek wiary.
Wszyscy opieramy się na słowach innych ludzi na wielu płaszczyznach.
Większość naszych codziennych przekonań to przekonania oparte na wierze.
Dlatego, że ufamy komuś, kto nam o czymś powiedział.

Zaufanie
Natomiast zaufanie wobec jakiegoś obiektu/idei jest to wiedza lub wiara.
Że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszym życzeniem.

Pytania na zastanowienie?
Ilu ludzi jest tak naprawdę w stanie dowieść, że ziemia jest okrągła, a ilu, że jest płaska?
Ilu ludzi może udowodnić, że istnieje druga strona księżyca?

Większość ludzi przyswaja te informacje na podstawie wiary w słowa swoich nauczycieli.
A czy oni mogą to udowodnić?

Dygresja!
“wiara rodzi się z tego, co się słyszy”
“nikt nie może powiedzieć bez udziału świadomości swojego serca, że istnieje Bóg”

Dlatego przedstawiam taką sentencję!

Wiara jest niezbędna do życia, ponieważ jest zaufaniem, nadzieją oraz samym życiem.
Źródłem wiary jest pragnienie uwierzenia w rzeczy, które chcesz uznać za prawdę.
Wiara to wolny wybór wolnej woli wierzenia w to, co się chce i komu się chce.
Wiara nie jest nieomylna, bo może być zupełnie inaczej, niż sądzisz.
Również wiara nie jest moralna, bo nie jest ani dobra, ani zła.
Wiara nie zobowiązuje wszechświata do działania.
Wiara nie decyduje za tego, w kogo wierzysz.
Po prostu nie spełnia żadnych życzeń!

Dlatego dodam jeszcze!

Poniekąd wiara w:
-religii,
-prawie,
-tradycji,
-informacji,
-moralności,
-obyczajach,
-systemach kontroli społecznej,
-innych.
Jest mechanizmem, który filtruje sposoby zachowania tak, że jedne są aprobowane, a inne nie.
Jeżeli się nie rozumie tego mechanizmu, to niewiele się rozumie, przynajmniej ze świata społecznego.

Wiara w religii i świeckości.

Oczywiście wiara w religii jest bardzo sprawnym narzędziem socjalizacji.
Dzieci słyszą od różnych osób opowieści, które na nie wpływają, określając ich sposób postrzegania świata.
Jednak systemy świeckie w niczym jej nie ustępują, a nawet już zdecydowanie przewyższają skutecznością.

,,Efekt Dunninga i Krugera” w dziedzinie psychologii.
Udowodnili w badaniach interesującą prawidłowość.

Osoby, które niewiele wiedzą na dany temat, mają większą skłonność do przeceniania swojej wiedzy.
Natomiast osoby mające wiedzę rozległą do jej niedoceniania.

Innymi słowy, laicy częściej są przekonani o swojej fachowości, a fachowcy są za skromni.
Fachowcy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele jeszcze nie wiedzą, podczas gdy laikom brak tej świadomości.

To mówi wiele o naszej dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej.
Niestety, wielu z nas uważa, że to wstyd przyznać się, że się czegoś nie wie lub na czymś nie zna.
To przekonanie jest sojusznikiem wiary w nieprawdziwe, ale za to w uproszczone informacje lub koncepcje.

To nie koniec rozważań!
Jeszcze od innej strony musimy to rozważyć!

Ponieważ nasza wiara w informacje jest programowana nam za pomocą wiedzy psychologicznej.
Twórcy wierzeń zdają sobie sprawę, że myślisz na podstawie przekonań.
Dlatego jako detektyw uważam, że wiara, jest przekonaniem!!!

Czym jest przekonanie?

Przykład:
„Wiem, że dziewczynki są lepsze od chłopców”.
Wydaje Ci się, że wiesz, że tak jest, ale skąd się to przekonanie bierze?
Jak prawdziwość tego twierdzenia obiektywnie ocenić?
Zastanów się i powiedz, kto jest lepszy, dziewczynka czy chłopiec.
Czy to twierdzenie niektórych rodziców ma sens?

Prawdopodobnie jest to oparte na niewiadomych informacjach.

Oczywiście dany rodzic jest przekonany, że dziewczynki są lepsze i jest to prawdziwe.
Nawet będzie to uwiarygodniał i tłumaczył również bezsensownie.
Więc taka osoba musi mieć drugą osobę o podobnych poglądach.
Wtedy tworzy się porozumienie i sojusz, ale już w wierze na dany temat!

Jeśli w tym momencie pojawi się zwolennik drugiej strony, czyli chłopców, to zaczyna iskrzyć.
Tworzy się prawdziwa wiara w dane informacje i ich ślepa obrona.
Nie pomogą żadne argumenty zdroworozsądkowe.
Ponieważ te dwie osoby wiedzą swoje.
Ich zdanie podparte jest ich emocjami.

detektyw ostrzega

Więc mamy EMOCJE!!!

Wiara w informacje

Oczywiście nasze poglądy i przekonania są związane z emocjami.
Podstawowym stanem naszego umysłu są nasze przekonania, które akceptujemy.

Prawdopodobnie mózg nie odróżnia faktów od religijnych faktów.
Mózg na zasadzie przyjemności reaguje na wgrane mu wcześniej programy.
Czyli informacje powiązane z emocjami są lepiej pamiętane.
Wpływają lepiej lub gorzej na zmianę zdania.

Więc rodzaj emocji ma wpływ!

Przekonania i wiara w nie to proces rozwoju rasy ludzkiej.
Mózgi, jako sztuczna inteligencja obserwują i łączą fakty z życia.
Tworzą struktury w początkowej fazie na zasadzie przekonania lub wiary.

Wielu czerpie naukę z zewnętrznych autorytetów.
Również wierzą tym uznanym przez nich ekspertom.
Dobrze, jeśli eksperci opierają się na faktach i dobrych intencjach.

Informacje ze źródeł zewnętrznych medialnych, politycznych, religijnych ….
Tworzą w mózgu tendencje do skrajnych teorii, które łączą się w przekonania.

Oczywiście przekonaniami można manipulować!!!
Poniekąd przekształcając je w wiarę w niesprawdzone informacje.

Większość pracy mózgu opiera się na przekonaniach.
Wszelka nauka to same przekonania!
Czy mamy wierzyć naukowcom?
Czy nauka ma sens?

W rezultacie

Wiara w informacje

Czy wiedza o tym, jak formowana jest wiara w informacje, wpłynie na kontrolujących i kontrolowanych?
Cały proces tworzenia prawa, podstaw moralnych i etycznych oparty jest na przekonaniach/wierzeniu w informacje.
Również wszelkie dyskusje opierają się na personalnych przekonaniach w wierzeniu.

Więc mamy już świadomość, że wiara bez dowodów w informacje zewnętrzne może być zgubna.
Ponieważ może być użyta do manipulacji masami ludzkimi.

Oczywiście wiedza ta pozwala osiągnąć odpowiednie cele, te złe i te dobre.
Czy zrozumieliście informacje, które przedstawia tutaj detektyw?
Czy wierzycie w nie???

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

Detektyw Kraków
Biuro Detektywistyczne Kraków

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ